طراحی مدل پارادایمی برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا در شرکت های کوچک و متوسط (مورد پژوهش: شرکت های سلامت محور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: در پژوهش حاضر به طراحی مدلی جهت تدوین برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا در شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)  با مطالعه موردی شرکت های سلامت محور پرداخته شد.
روش کار:  روش پژوهش حاضر کاربردی و کیفی بوده است. به منظور دستیابی به شناخت درستی از مهمترین مؤلفه‌های تشکیل دهنده برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا، از طریق نمونه گیری هدفمند، با 15 نفر از اساتید دانشگاه، کارشناسان، متخصصان در حوزه بازاریابی و برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی بنگاه‌های کوچک و متوسط مصاحبه عمیق انجام شد. سپس داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش داده بنیاد تجزیه و تحلیل شد تا مدلی جامع و بومی‌سازی شده جهت تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک بازارگرا در شرکتهای کوچک و متوسط  ارائه گردد.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد پدیده‌های محوری زنجیره ارزش، نگاه سیستمی، هوش بازار و شراکت استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیرات شرایط زمینه‌ای، شرایط علی و متغیرهای تعدیلگر روی آن، می‌تواند با استفاده از راهبردهای ارزش آفرینی رقابتی، توسعه رقابت‌پذیری استراتژیک و چابکی استراتژیک منجر به اثربخشی استراتژیک، دستیابی به قابلیت‌های پویای بازارگرایی و تاب آوری سازمانی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Paradigmatic Market-Oriented Strategic Planning Model in Small and Medium Enterprises (Research Case: Health-Oriented Companies)

نویسندگان [English]

 • Mahshid Ahmadi 1
 • Bahram Kheiri 2
 • Behrooz Ghasemi 3
1 Ph.D Candidate, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.( Corresponding author)
3 Assistant Prof., Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research, a model for formulating market-oriented strategic planning in small and medium enterprises (SME) was designed with a case study of Health-Oriented Companies. The research method was applied and qualitative. In order to gain a correct understanding of the most important components of market-oriented strategic planning, through targeted sampling, an in-depth interview was conducted with 15 university professors, experts, and specialists in the field of marketing and strategic marketing planning of small and medium enterprises. Then, the collected data was analyzed using Grounded Theory method to provide a comprehensive and localized model for formulating market-oriented strategic planning in small and medium-sized companies. The results showed that the central phenomena of the value chain, systemic view, market intelligence and strategic partnership, taking into account the effects of background conditions, causal conditions and moderating variables on it, can lead to Strategic effectiveness, achieving dynamic capabilities of market orientation and organizational resilience using competitive value creation strategies, development of strategic competitiveness and strategic agility as their strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Market-Oriented Strategic Planning
 • Small and Medium Enterrises
 • Health-Oriented Comanies
 1. Aghazadeh, H. (2004). Differences in strategic planning in organizations. Tadbir monthly.
 2. A. Aker. (2010). Strategic market management. Tehran: The result of the survey.
 3. David, F. R. (2011). Strategic Management CONCEPTS AND CASES. pearson.
 4. George, B., walker, R., & Monster, J. (2019). Does Strategic Planning Improve Organizational Performance? A Meta-Analysis. Public Administration Review.
 5. Finoti, L., & Regina, S. (2017). The role of the marketing strategy process in the innovativeness-performance relationship of SMEs. Marketing Intelligence & Planning.
 6. Sumiati, Ainur, R., & Sigit, P. (2019). The role of strategic planning and flexibility in shaping SME market orientation in a turbulent business environment. European Research Studies Journal, 221-236.
 7. SCHEERS, L., & MAKHITHA , K. (2016). ARE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) PLANNING FOR STRATEGIC MARKETING IN SOUTH AFRICA? Foundations of Management.
 8. Dibrell, C., B. Craig, J., & O. Neubaum, D. (2013). Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance. Journal of Business Research.
 9. Alnawas, I., & Abu Farha, A. (2020). Strategic orientations and capabilities effect on sme performance. Marketing Intelligence & Planning.