اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر پردازش‌های هیجانی در دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.(نوینده مسئول)

چکیده

مقدمه
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر پردازش­های هیجانی در دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری  پژوهش حاضر، شامل تمامی دانشجویان 18 تا26 ساله مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان (11271 نفر) در سال تحصیلی 98-1397  بودند. در این مرحله پرسشنامه هراس اجتماعی کانور و همکاران (2000) بر روی تمامی  دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند اجرا شد. جلسات درمان شناختی-رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی هافمن (2007) در 10 جلسه گروهی 2 ساعته اجرا شد اما گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و نرم‌افزار spss استفاده شد.
نتایج
نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری بر بهبود سرکوبی (80/10=F، 003/0=P)، تجربه هیجانی ناخوشایند (86/12=F، 001/0>P)، نشانه­های هیجانی پردازش (95/16=F، 001/0>P)، اجتناب (65/19=F، 001/0>P) و کنترل هیجانی (23/21=F، 001/0>P) آزمودنی­های گروه آزمایش مؤثر‎بود.
نتیجه گیری
می­توان نتیجه گرفت درمان شناختی-رفتاری بر پردازش­های هیجانی در دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی می‎تواند مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Cognitive behavioral therapy on emotional processing in students with social anxiety disorder

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Daryayelal 1
  • Bahman Akbari 2
1 Ph.D. student General, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran. (Corresponding author)
چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive behavioral  therapy on emotional processes in students with social anxiety disorder.
Material and Method
The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design and follow-up with a control group. The statistical population of the present study included all 26 to 18 year old female undergraduate students of Guilan University (11271 people) in the academic year 1397-98. At this stage, the Social Panic Questionnaire (SPIN) of Connor et al. (2000) was administered to all undergraduate female students of Guilan University who were selected using random sampling method. Cognitive behavioral  therapy sessions for social anxiety disorder (Hayes, 2004) were conducted in 10 2-hour group sessions, but the control group remained on the waiting list. Analysis of variance with repeated measures and SPSS software were used to analyze the data.
Results
The results showed that cognitive behavioral  therapy on the improvement of repression (F=10.80, P=0.003), unpleasant emotional experience (F=12.86, P<0.001), emotional symptoms Processing (F=16.95, P<0.001), avoidance (F=19.65, P<0.001) and emotional control (F= 21.23, P<0.001) of the experimental group subjects It was effective.
Conclusion
It can be concluded that cognitive behavioral  therapy was effective on emotional processes in girls with social anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive behavioral Therapy
  • Emotional Processing
  • Social Anxiety