تأثیر فواصل استراحت بین نوبت طی وهله‎های تمرین برونگرا بر مقادیر سرمی‎TNF-α در مردان بدون تمرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران(نویسنده مسئول)

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

10.22038/mjms.2022.21855

چکیده

مقدمه
مطالعات گوناگون نشان داده اند که زمانهای استراحتی متفاوت در طی تمرینات مقاومتی اثر معناداری بر پاسخهای هورمونی، متابولیکی و قلبی عروقی می‎گذارد. این عوامل می‎تواند به پاسخهای متفاوت آسیب عضلانی منجر شود.
روش کار
20 نفر آزمودنی تمرین نکرده (سن 618/0±4/25 سال، قد 097/0±74/1 سانتی متر و وزن 48/8±30/72 کیلوگرم) در سه جلسه فعالیت مقاومتی برونگرا با 24 ساعت استراحت بین هر جلسه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنیها در 2 گروه 10 نفره تعداد 50 انقباض برونگرا را در 5 نوبت و 10 تکرار با فاصله استراحتی بین نوبت 1 و 3 دقیقه ای با شدت 85 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. فاکتور نکروز تومور آلفا، قبل از فعالیت، بلافاصله پس از هر جلسه و 24 ساعت پس از جلسه آخر تمرین اندازه گیری شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری‎های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
نتایج
فاکتور نکروز تومور آلفا، در همه زمانهای اندازه گیری در 2 گروه به طور معناداری افزایش یافت اما تفاوت معناداری در بین 2 گروه در زمانهای مختلف مشاهده نشد.
نتیجه گیری
تکرار تمرین برونگرا در سه روز متوالی سبب ایجاد آسیب عضلانی می‎شودکه می‎تواند یک عامل تاثیرگذار بر سیستم ایمنی باشد و باعث پاسخ‎های التهابی مستقل از دستکاری فواصل استراحتی در افراد بدون تمرین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of rest interval between sets during bouts of eccentric exercise on serum levels of TNF-α in untrained men

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Mohammad Esmaiel Afzalpour 2
  • Seyed Hossein Abtahi Ievary 3
1 Sport Physiology Dept., University of Birjand, Birjand, Iran(Corresponding Author)
2 Sport Physiology Dept., University of Birjand, Birjand, Iran
3 Medical Dept., University of Gonabad, Gonabad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Various studies have demonstrated that different rest Intervals has a significant effect on hormonal, metabolic and cardiovascular responses. This factors can lead to different muscle damage responses.
Material and Method
20 untrained subjects (25.4 ± 0.068 years, height 1.74 ± 0.97 cm and weight 30.8 ± 8.48 kg) in three sessions of eccentric resistance exercise with 24 hours rest between each session Participated in this study. Subjects were divided into 2 groups of 10 subjects who performed 50 eccentric contractions with number of 5 sets, 10 repetitions, and the interset rest interval 1 and 3 minutes with 85% of one repetition maximum (1RM). Alpha necrosis tumor factor, were measured immediately before , immediately after each session and 24 hours after the last training session. Variance analysis with repeated measurment and Bonferroni post- hoc test were used to statistical analysis of data.
Results
Alpha necrosis tumor factor in the immediately after each training session and 24 hours after the last training session in 2 groups significantly increased (P <0.05), but no significant difference in All dependent variable was found in 2 groups at different time points.
Conclusion
The repetition of eccentric exercise for three consecutive days causes muscle damage that can be a factor influencing the immune system and causing inflammatory responses in untrained individuals independent of manipulating the interset rest intervals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eccentric exercise
  • muscle damage
  • inflammatory markers
  • rest intervals
  • Alpha necrosis tumor factor