تاثیر روش خواندن مشترک راهبردی بر درک خواندن و خودپنداره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش خواندن مشترک راهبردی بر درک خواندن و خود پنداره‎ی تحصیلی دانش آموزان بود.
روش کار
در این پژوهش از طرح آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از جامعه پ دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی منطقه 2 شهر تهران یک مدرسه بصورت تصادفی انتخاب شده و دانش آموزان سال چهارم آن کلاسها بر اساس پیشرفت تحصیلی در سه سطح بالا، متوسط و پایین جایگزین شدند و افراد نمونه از میان آنها به صورت  تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی (30 نفر) و گواه (30 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه آزمون خودپندارة تحصیلی دلاور، آزمونهای درک مطلب (متن «نبوغ» و« الماس»)، سؤالات تشریحی (مربوط به دو متن نبوغ و الماس) و سؤالات تشریحی مربوط به راهبردهای یادگیری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتایج
یافته ها نشان داد که آموزش روش خواندن مشترک راهبردی بر درک خواندن و خودپنداره تحصیلی دانش‌‌آموزان تأثیر معنی دار دارد و این آموزش ها موجب افزایش درک خواندن و خودپنداره تحصیلی گروه آزمایش شده است (001/0 p<).
نتیجه­گیری
برای بهبود درک خواندن و خودپنداره تحصیلی دانش­­آموزان از روش خواندن مشترک راهبردی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the strategic joint reading method on students' reading comprehension and academic self-concept

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Movahednia 1
  • Mahshid Izadi 2
  • Fahimeh Anarian 2
1 MA student, Department of Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to determine the effectiveness of the strategic shared reading method on students' reading comprehension and academic self-concept.
Method: A pre-test-post-test experimental design with a control group was used. A school was randomly selected from the population of 4th grade female students of the 2nd district of Tehran, and the 4th year students of those classes were replaced based on their academic progress in three levels, high, medium, and low, and the sample was randomly selected from among them. and were replaced in two experimental groups (30 people) and control (30 people). The tools used in this research were Delaware's educational self-concept questionnaire, reading comprehension tests (the text "genius" and "diamond"), descriptive questions (related to the two texts genius and diamond) and descriptive questions related to learning strategies. Covariance analysis was used to analyze the data.
Results: The findings showed that the teaching of the strategic joint reading method has a significant effect on the reading comprehension and academic self-concept of the students, and these trainings have increased the reading comprehension and academic self-concept of the experimental group (p<0.001).
Conclusion: To improve the reading comprehension and academic self-concept of the students, the strategic joint reading method should be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic shared reading method
  • reading comprehension
  • academic self-concept
  • students