اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.(نویسنده مسئول)

3 گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی و هوش هیجانی دانش-آموزان بود.
روش: پژوهش حاضر از نظر روش‌شناسی جزء طرح‌های نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، همه دانش‌آموزان دختر سال سوم دوره دوم متوسطه شهر سنندج، مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 99-98 بودند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ابتدا یک مدرسه و سپس 40 نفر از دانش‌آموزان آن مدرسه که سرزندگی تحصیلی پایین داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه‌ 20 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه‌ای برنامه مبتنی بر بهزیستی تحصیلی آموزش داده شد. اعضای هر دو گروه در هر سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری پرسشنامه‌ سرزندگی تحصیلی دهقانی‌زاده و حسین-چاری را تکمیل کردند. داده‌ها نیز با روش تحلیل واریانس آمیخته بررسی شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات متغیر سرزندگی تحصیلی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، در مرحله پس‌آزمون و پیگیری افزایش معناداری داشته است.
نتیجه‌گیری: بنابراین، برنامه آموزشی مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان اثربخش بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of educational program based on academic well-being on students' academic vitality and emotional intelligence

نویسندگان [English]

  • Ghazal Jarsouzeh 1
  • Yahya Yarahmadi 2
  • Hamzeh Ahmadian 3
  • Maryam Akbari 3
1 PhD student in educational psychology, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran. (Corresponding author)
3 Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to investigate the effectiveness of educational program based on academic well-being on students' academic vitality.
Method: In terms of methodology, the current research is part of the semi-experimental designs of pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population of the research was all the female students of the third year of the second period of secondary school in Sanandaj, studying in the academic year of 1998-99. From this population, using the multi-stage cluster sampling method, first one school and then 40 students of that school who had low academic vitality were selected and randomly divided into two groups of 20 experimental and alternative control. became The experimental group was taught 10 sessions of 90 minutes program based on academic well-being. The members of both groups completed the pre-test, post-test and follow-up questionnaires of Dehghanizadeh and Hossein-Chari. The data were also analyzed by mixed variance analysis.
Findings: The findings showed that the average scores of the academic vitality variable in the experimental group compared to the control group increased significantly in the post-test and follow-up phase.
Conclusion: Therefore, the educational program based on academic well-being has been effective on the academic vitality of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational program
  • academic well-being
  • academic vitality