تدوین مدل علی طلاق عاطفی بر اساس خودتمایزیافتگی و درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده با توجه به نقش واسطه ای ناگویی خلقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه روان شناسی،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج،ایران

2 استادیار گروه روان شناسی،واحد مهاباد،دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج،ایران

چکیده

هدف از پژوهش، تدوین مدل علی طلاق عاطفی بر اساس تمایز یافتگی خود و درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده با توجه به نقش واسطه ای ناگویی خلقی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه افرادی که به منظور دریافت مشاوره به مراکز مشاوره استان تهران مراجعه کرده بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش، مبتنی بر هدف و در دسترس بود. در خصوص حجم نمونه جهت آزمون مدل پیشنهادی و فرضیه های پژوهش، با توجه به تعداد متغیرهای پژوهش400 آزمودنی به عنوان نمونه پژوهش از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (2010)، مقیاس تمایز یافتگی خود اسکورن و فرایدلند(2002)، مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده شیلد و همکاران(1992) و مقیاس ناگویی خلقی تیلور( 1986) بود. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل مفهومی پژوهش با داده های گرد آوری شده برازش دارد و ضریب مسیر بین متغیرها معنادار می باشد و تمام فرضیه های پژوهش نیز در سطح5 0/0 معنادار و مورد تأیید می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a model of Emotional Divorce based on Self- Differentiation and Family Emotional Involvement and Criticism according to the mediating role of alexithymia

نویسندگان [English]

  • behnaz ahmadi 1
  • Qumarth Karimi 2
  • omid moradi 3
  • hamzeh ahmadian 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was compiling a model of Emotional Divorce based on Self- Differentiation and Family Emotional Involvement and Criticism with mediation of alexithymia.The research method was correlation and the statistical population Including all the people who had referred to the counseling centers of Tehran province in order to receive counseling. The sampling method in this study was goal-based and available. According to the number of research variables, 400 subjects were selected as the research sample through the available sampling method. Guttman Emotional Divorce Questionnaire (2010), the Scorn and Friedland Self- Differentiation Scale (2002), the Shield and Criticism Scale in the Shield et al. (1992), and Taylor's alexithymia Scale (1986) were selected as research tool. Results showed that the conceptual model of research are in harmony with collected data and path coefficients between variables are significant as well as all the research hypothesizes possess significance at the level of 0.05

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia
  • Emotional Divorce
  • Family Emotional Involvement and Criticism
  • Self- Differentiation