طراحی و اعتبار سنجی مدل ارتقاء سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه ریاضی و آمار، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

5 استاد، دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سرمایه فکری و اجتماعی دارایی های مهم سازمانی هستند که می توانند به سازمان در خلق و تسهیم دانش در بهبود عملکرد سازمان کمک بسیار کنند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه مدل مذکور و اعتبار سنجی آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تدوین گردیده است.
روش کار: این پژوهش از نوع ترکیبی است. استراتژی تحقیق در بخش کیفی، تحلیل محتوا و در بخش کمی، پیمایشی است. نمونه آماری در مرحله کیفی، 13 نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاهی بود که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نمونه ی آماری در بخش کمی، کلیه کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعداد 15415 بوده اند. روش جمع آوری داده ها، در بخش کیفی مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه می باشد. برای تحلیل داده های این پژوهش در بخش کیفی نرم افزار مکس کیودا نسخه 2018 و در بخش کمی از SPSS و معادلات ساختاری از AMOS استفاده شده است.
نتایج: یافته ها در مدل مذکور شامل سرمایه فکری در 4 بعد سرمایه انسانی، ساختاری، تکریم ارباب رجوع و نوآوری و سرمایه اجتماعی در 3 بعد سرمایه ساختاری، رابطه ای و شناختی می باشد. در بخش کمی نتایج نشان داد که الگوی مذکور از اعتبار لازم برخوردار است.
نتیجه گیری: بنابر نتایج پژوهش، برای تقویت سرمایه های اجتماعی در ابعاد ساختاری، رابطه ای و شناختی می توان از طریق تقویت سرمایه های فکری اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and validation of intellectual capital improvement model with social capital approach in Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Asyeh Malekjafarian 1
  • Masoud Taheri lari 2
  • Mahmoud Ghorbani 3
  • Anis Iranmanesh 4
  • Ali Vafaee Najar 5
1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Governmental Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Mathematics and Statistics, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
5 Professor, Ph.D. in Health Services Management, Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Intellectual and social capital are important organizational assets that can greatly help the organization in creating and sharing knowledge to improve the organization's performance. Therefore, the current research was developed with the aim of designing and presenting the mentioned model and validating it in Mashhad University of Medical Sciences.
Methodology:This research is of a mixed type. The research strategy in the qualitative part is content analysis and in the quantitative part, survey. The statistical sample in the qualitative stage was 13 experts and university specialists who were selected as the sample size using the principle of saturation and the purposeful and judgmental sampling method. The statistical sample in the quantitative section was all the employees and faculty members of Mashhad University of Medical Sciences in the number of 15415. The data collection method is indepth and semi structured interview in the qualitative part and questionnaire in the quantitative part. To analyze the data of this research, in the qualitative part of the software, Maxqda version 2018, and in the quantitative part, SPSS and structural equations were used from AMOS.
Results:The findings in the mentioned model include intellectual capital in 4 dimensions of human capital, structural, customer respect and innovation, and social capital in 3 dimensions of structural, relational and cognitive capital. In the quantitative part, the results showed that the mentioned model has the required validity.
Conclusion:According to the results of the research, it is possible to strengthen social capital in structural, relational and cognitive dimensions by strengthening intellectual capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Social Capital
  • Mixed research