بررسی نقش واسطهای‌ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین طرحواره‌های هیجانی با اضطراب یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 استاد تمام، گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش واسطهای‌ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین طرحواره‌های هیجانی با اضطراب یادگیری بود.
روش کار: روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 253 نفر از دانش‌آموزان (131 نفر دختر و 122 نفر پسر) با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه هیجانات تحصیلی (پکران و همکاران، 2002)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2002) و مقیاس طرحواره‌های هیجانی (لیهی، 2002) بود. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از روش‌های همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و Amos ویرایش 23 صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای پژوهش به صورت دو به دو رابطه معنادار وجود دارد. علاه بر این نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نشان داد طرحواره‌های هیجانی به‌ صورت منفی قادر به پیش‌بینی راهبرد تنظیم هیجان سازگار و به صورت مثبت قادر به پیش‌بینی راهبرد تنظیم هیجان ناسازگار هستند. طرحواره‌های هیجانی به صورت منفی قادر به پیش‌بینی اضطراب یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجان ناسازگار به ‌صورت مثبت قادر به پیش‌بینی اضطراب یادگیری هستند. همچنین تنظیم هیجان ناسازگار در رابطه بین طرحواره‌های هیجانی و اضطراب یادگیری نقش واسطه‌گری دارد. در نهایت یافته‌ها بیانگر آن بودند که مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediation Role of Emotion Cognitive Regulation Strategies in the Relationship between Emotional Schemata and Learning Anxiety

نویسندگان [English]

  • mahtab yousefi 1
  • maryam kouroshnia 2
  • majid barzegar 2
  • mohammad khayyer 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
3 Full Professor, Department of Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: The objective of the present study was to investigate the mediation role of emotion cognitive regulation strategies in the relationship between emotional schemata and learning anxiety.
Mythology: It was a correlational study in structural equations modeling type. The statistical population included male and female students at secondary high school in the city of Shiraz in academic year 2018-19. 253 students (131 female and 122 male students) were selected through multi-stage clustered random sampling method. The applied instruments included academic emotions questionnaire (Pekrun, et.al, 2002), emotion cognitive regulation questionnaire (Garnesfski, et.al, 2002) and emotional schemata (Leahy, 2002).
Findings: The results of Pearson correlation analysis showed that there is a significant relationship between study variables. Moreover, the results of structural equations analysis showed that emotional variables can negatively predict adaptive emotion regulation strategy and positively predict maladaptive emotional regulation strategy. Emotional schemata can negatively predict learning anxiety and maladaptive emotion regulation strategies can positively predict learning anxiety. Furthermore, maladaptive emotion regulation has a mediation role in the relationship between emotional schemata and learning anxiety. Finally, the findings implied that the model has an appropriate goodness of fit.
Conclusion: Considering the mediation role of emotion cognitive regulation in the relationship between emotional schemata and learning anxiety, it is a necessity for the department of education to introduce emotion cognitive regulation and attempt to teach these strategies to them through holding appropriate teaching classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning anxiety
  • emotion cognitive regulation
  • emotional schemata