بررسی عوامل مؤثر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی معلمان استان البرز: یک مطالعۀ کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه ازاد اسلامی، ساری، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه: معلمان با سرمایه روان‌شناختی بالا باعث ایجاد و خلق فضا و جوی مثبت مبتنی بر خودکارآمدی، امید، خوش‌بینی و تاب‌آوری در خود و دانش‌آموزان می‌شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی در کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی معلمان استان البرز با ارائه مدل بوده است.
روش کار: از نظر شیوه گردآوری اطلاعات در زمره تحقیقات کیفی از روش دلفی بود. جامعه آماری متخصصان، مدیران ارشد و خبرگان آموزش و پرورش استان البرز و صاحب‌نظران حوزه روان‌شناسی و روان‌شناختی در استان البرز به تعداد 20 نفر بودند. براساس قانون اشباع به تعداد 10 تعیین و به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق و اکتشافی انجام شد.
نتایج: بعد از انجام سه راند تکنیک کیفی دلفی، 8 مولفه بشرح: اعتماد، اعتماد به نفس، مسئولیت‌پذیری، تجارب موفق، انعطاف‌پذیری، معنویت‌گرایی، خلاقیت، تفکر انتقادی در خصوص سرمایه روانشناختی بدست آمد.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش تلاش شد که تمامی مؤلفه‌های تأثیرگذار متغیر سرمایه روان‌شناختی و نقش آن‌ها بر عملکرد شغلی مورد بررسی قرار گیرد و الگوی مناسبی را برای ارتقای آن ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors of psychological capital on the job performance of teachers in Alborz province: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • Kobra Davoodi 1
  • Kiomars Khatir Pasha 2
  • Maryam Taqvai 3
1 PHD student of Philosophy of Education, Educational Sciences Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Teachers with high psychological capital create and create a positive atmosphere based on self-efficacy, hope, optimism and resilience in themselves and students. The aim of the present study was to investigate the effect of the mediating role of psychological capital on the quality of work life and job motivation of teachers in Alborz province by presenting a model.
Methodology: In terms of the method of data collection, it was a qualitative research using the Delphi method. The statistical population consisted of 20 experts, senior managers and education experts of Alborz province and experts in the field of psychology and psychology in Alborz province. Based on the saturation law, 10 were determined and selected as a statistical sample, which was conducted through an in-depth and exploratory semi-structured interview.
Results: After performing three rounds of qualitative Delphi technique, 8 components were obtained as follows: trust, self-confidence, responsibility, successful experiences, flexibility, spirituality, creativity, critical thinking regarding psychological capital.
Conclusion: In this research, an attempt was made to examine all the influencing components of the psychological capital variable and their role on job performance, and a suitable model was presented for its promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capitals
  • job involvement
  • supportive organizational climate
  • teachers