بررسی فراوانی پلی نوروپاتی دیابتی بر اساس یافته های بالینی و فرابالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیماریهای مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار بیماریهای غدد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دستیار تخصصی بیماریهای قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
 نوروپاتی محیطی علت اصلی زخم پای دیابتی و قطع اندام شناخته شده است. بـا تشـخیص زودرس ایـن عارضـه میتوان از به وجود آمدن عوارض شدیدتر و نیز از تحمیل هزینه هنگفت اقتصادی جلوگیری نمود. 
روش کار
 این مطالعه توصیفی مقطعـی در سـال هـای 1388 - 1387 در مرکـز تحقیقـات غـدد و متابولیسـم دانشـگاه علـوم پزشکی مشهد انجام شده است . 110بیمار مبتلا به دیابت بر اساس سابقه ابتلا به بیماری به دو گروه با سـابقه بـیش از 10 و کمتر از 10 سال تقسیم شده و پس از اخذ شرح حال کامل در رابطه با علائم نوروپـاتی ، تحـت معاینـات عصبی قرار گرفتند. سپس مطالعات الکترودیاگنوستیک بر تمام بیماران انجام شد . اطلاعـات بـه دسـت آمـده بـا نرم افزار SPSS ، آزمون تی و کای دو تجزیه و تحلیل شد.
 نتایج
96
 نفر /87 )2 )% از بیماران دارای نوروپاتی دیابتی بودند. شیوع نوروپاتی با مدت بیماری رابطه مستقیم داشت (61 .( =p /0 004 بیمار /55 )4%) از علائم نوروپاتی شکایت داشتند و در 65 بیمار(59/09%) معاینهعصبی غیرطبیعی بود. شایعترین شکایت بیماران احساس گزگز و مورمور(50% بیماران) و شایعترین یافته معاینه مختل بودن رفلکس آشیل /47 )2%) بود. 77 بیمار(70%) یافتههای غیرطبیعی ه در شاخص ای هدایت عصبی داشتند که شایعترین آن کاهش آمپلیتود اعصاب پرونئال و سورال بود. در 16 بیمار /14 )5 %) تغییرات الکترودیاگنوستیک بدون حضور علائم و نشانههای بالینی مشهود بود و در 19 نفر /17 )2 )% علیرغم وجود علائم یا نشانههای عصبی نوروپاتی، مطالعات هدایت عصب طبیعی بود.
 نتیجه گیری 
حساسیت بالای شرححال و معاینه عصبی دقیق در تشخیص نوروپاتی دیابتی، ضرورت توجه بیشتر پزشکان به معاینه بالینی و شکایات بیمار ، و خودداری از بررسیهای پرخرج الکتروفیزیولوژی را نشان میدهد. پیشنهاد میشود با توجه به هزینه بالا و محدودیت مراکز تخصصی، انجام مطالعات الکترودیاگنوستیک فقط به بیمارانی محدود گردد که علیرغم ابتلای طولانیمدت به دیابت، علایم و نشانه ای به نفع نوروپاتی ندارند 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Frequency of Polyneuropathy Based Upon the Clinical and Paraclinical Findings in Diabetic Patients

نویسندگان [English]

  • Reza Boostani 1
  • Mojhgan Afkhamizade 2
  • Bahram Shahri 3
  • Sina Ahmadi 4
1 Assistant Professor of Neurology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Endocrinology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident of Cardiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Medical Student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
 Peripheral neuropathy has been known as the main cause of diabetic foot ulcer and limb amputation. Early diagnosis of this complication can prevent more severe morbidity as well as enormous economic costs.
Materials and Methods
Based on the duration of the disease, 110 diabetic patients were divided in two groups of less than 10 and more than 10-year history. After taking complete history about the symptoms of neuropathy, the patients were examined neurologically. Then, electrodiagnostic studies were performed on the patients.
Results
96 patients (87/2%) had diabetic neuropathy. The prevalence of neuropathy had a significant relationship with the duration of the disease (P value= 0.004). 61 patients (55/4%) complained of neuropathic symptoms. The results of the neurological exams were abnormal in 65 patients (59.09%). The most common symptom was paresthesia (50% of patients) and the most frequent sign was abnormal Achilles' reflex. 77 patients (70%) had abnormal indices in nerve conduction studies the most common of which was decrease amplitude of peroneal and sural nerves. 16 patients (14/5%) showed alterations in NCS in the absence of clinical signs or symptoms and 19 patients (17/2%) had normal NCS indices despite the presence of signs or symptoms of neuropathy.
Conclusion
High sensitivity of taking history and a careful neurological examination in the diagnosis of diabetic neuropathy necessitates physicians to pay more attention to clinical examinations and patient complaints, and avoid costly electrodiagnostic investigations. Thus, early diagnosis of sub-clinical neuropathy in these patients and providing them with necessary recommendations, irreversible complications such as amputation can be prevented.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes Mellitus
  • Electrodiagnostic
  • Polyneuropathy
1.Barnett P. Diabetes mellitus. In: Andereoli T, Carpenter C. Cecil Essentials of Medicine. 7th ed. Philadelphia:
Saunders; 2007p. 816-818.
2. LArijani B. Epidemiology of diabetes in Iran. Iran J Lipid Diabetes 1380; 1-8.
3. Pavers AC. Diabetes mellitus. In: Kasper D, Braunwald E. Harrison’s principles of internal medicin . Endocrinology.
16thed. New York:1-5.
4. Gordois A, Scuffham P, Shearer A, Oglesby A, Tobian JA. The health care costs of diabetic peripheral neuropathy in
the U.S. Diabetes Care 2003; 26:1790–1795.
5. Cheer K, Shearman C, Jude EB.
Managing complications of the diabetic foot. BMJ 2009; 339:1304-1307.
6.Boulton AJM, Malik RA, Arezzo JC, Sosenko JM. Diabetic somatic neuropathies. Diabetes Care 2004; 27:1458–
1486.
7. Sangiorgio L, Iemmolo R, Le Moli R, Grasso G, Lunetta M. Diabetic neuropathy: prevalence, concordance between
clinical and electrophysiological testing and impact of risk factors. Panminerva Med 1997; 39:1-5.
8. Akbar DH, Mira SA, Zawawi TH, Malibary HM.Subclinical diabetic neuropathy: a common complication in Saudi
diabetics. Saudi Med J 2000; 21:433-437.
9. Savid M, Ghavanini MD, Elahe Shirdel, Gholamhoseyn Omrani: Clinical and EDX evaluation of neuropathy in
Diabetic patients living in Shiraz. Iran J Lipid Diabetes 1382; 28-31.
10.Madani P, Larijani B, Orphani MH, Ramin H. Comparison of clinical evaluation with neurophysiologic findings of
sural nerve in the diagnosis of diabetic neuropathy. Iran J Lipid Diabetes 1383; 135-140.
11. Karamifar H, Moadab OD, Karamizade Z, Amirkarimi G. Diagnosis of peripheral neuropathy in type I diabetes
based upon bedside scoring procedure. Iran J Pediatr 1386; 54-58.
12. Victor M, Ropper AH. Disease of the peripheral nerves. In: Victor M, Ropper AH editors.Adams and Victor’s
Principles of Neurology. 7th ed. New York. McGraw Hill; 2001.p. 1370-1445.
13. Baba M, Ozaki I.Electrophysiological changes in diabetic neuropathy: from subclinical alterations to disabling
abnormalities. Arch Physiol Biochem 2001; 109:234-240.
14. Soosanabadi A, Parvaresh M, Ghasami K, Rezaee MS. Evaluation of nerve conduction study in diabetic patients
without clinical signs of neuropathy. J Arak Univ Med Sci 1381; 13-16.