برگشت دئودنوگاستریک به علت اعتیاد به مواد مخدر در بیماران اب سوء هاضمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشـیار اپیـدمیولوژی، دانشـکده بهداشـت ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 استادیار گروه آسیب شناسی ، دانشگاه علـوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4 پزشــک عمــومی ، دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه اعتیاد به مواد مخدر یک رفتـار پرخطـر شـایع در جوامـع مختلـف بـوده کـه بـا عـوارض مختلـف گوارشـی همـراه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع برگشت ترشحات دوازدهه به داخـل معـده (رفلـوی دئودنوگاسـتریک ) است. روش کار این مطالعه مورد شاهدی در سال 1387-1386 در کلینیک گوارش بیمارستان علی بن ابیطالب ) ع( انجام شـده اسـت طی یک مطالعه کوهورت تاریخی، تعداد 30 نفر بیمار مبتلا به سوهاضمه و معتاد به تریاک ه ب عنـوان گـروه مواجهـه با مواد مخدر و 32 نفر بیمار مبتلا به سوهاضمه غیر معتاد بـ ه عنـوان گـروه غیـر مواجهـه بـا مـواد مخـدر وارد مطالعـه شدند. تمام بیماران تحت اندوسکوپی فوقانی و 3 نمونه برداری از ناحیه جسم و آنتر معده قرار گرفتند . اطلاعـات بـا استفاده از نرم افزار SPPS و آزمون آماری تی، مربع کای و دقیق فیشر انجام شد. نتایج از گروه مواجهه، 2 نفر و از گروه غیر مواجهه نیز، 3 نفر با تشخیص بدخیمی از مطالعه خارج شـدند . میـانگین سـنی در گروه مواجهه /48 (1/  13 )2 و در گروه غیر مواجهـه /37 ( 8/ 13 )9 سـال بـود ( p= /0 006 . ) از 28 بیمـار گـروه مواجهه 16 نفر /57 )1 %)و از 29 بیمار گروه غیر مواجهه 5 نفر /17 )2 %) شـواهد آندوسـکوپیک بازگشـت صـفرا بـه داخل معده را داشتند (p= /0 003 ). شواهد پاتولوژیـک گاسـتریت صـفراوی ( foveolar elongation ) در 7 نفـر /25 )0 ) % از اعضاء گروه مواجههو در گروه غیر مواجهه تنها در 1 نفر 4/3( %) گزارش گردیـد (p= /0 025 .) فراوانـی عدم مشاهده H.pylori و گاستریت همزمان ( گاستریت H.pylori منفی ) در گروه مواجهه 50% و در گروه غیـر (. p= /0 012) بود %17 2/ مواجهه نتیجه گیری بازگشت دئودنوگاستریک را نبای د فقط به افرادی کـه سـابقه عمـل جراحـی دسـتگاه گـوارش داشـته انـد، محـدود دانست بلکه این مشکل در بیماران معتاد مبتلا به سوهاضمه نیز شایع می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opium Addiction as a Cause of Gastroduodenal Reflux in Dyspeptic Patients

نویسندگان [English]

  • Ali Bahari 1
  • Shahrokh Izadi 2
  • Hamid Heirani Moghadam 3
  • Amin Saneie Moghadam 4
1 Associated professor Of Internal Group, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Epidemiology, School of Public Health; Zahedan University of Medical SciencesZaheden, Iran
3 Asistant professor of Patalogy, Zahedan University of Medical SciencesZaheden, Iran
4 Medical doctor,Zahedan University of Medical SciencesZaheden, Iran
چکیده [English]

Introduction
Drug abuse as a frequent high risk behavior accompanies many different gastrointestinal complications. In this study we tried to evaluate the prevalence of gastrointestinal reflux among opium addicts.
Materials and Methods
Using a historical cohort design, 62 cases with dyspepsia as the chief complaint entered the study: 30 cases with history of regular use of opium over the last year (exposed group) and 32 cases with no history of addiction at all (unexposed group). Upper GI tract endoscopy was accompanied by 3 biopsy specimens taken from body and antre of stomach was performed for all the cases.
Results
2 cases in the exposed group and 3 cases in the unexposed group left the study with the diagnosis of malignancy. Mean age of the remaining cases in the exposed group was 48.1±13.2 and in the unexposed group, it was 37.8±13.9 years (p= 0.006). 16 cases (57.1%) in the exposed group and 5 cases (17.2%) in the unexposed group had endoscopic evidence of bile reflux into the stomach (p= 0.003). Pathologic evidence of bile gastritis including foveolar elongation was reported in 7 cases (25.0%) of the exposed group in comparison with 1 case (3.4%) of the unexposed group (p = 0.025). The frequency of "helicobacter pylori free gastritis" was 50% in the exposed group and 17.2% in the unexposed group (p = 0.012).
Conclusion
Duodenogastric reflux is not restricted to cases with a history of GI tract surgery and it seems that this problem is common among opium addicts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bile gastritis
  • Drug abuse
  • Duodenogastric
  • Opium addiction
1- Vere CC, Cazacu S, Comănescu V, Mogoantă L, Rogoveanu I, Ciurea T. Endoscopical and histological features in
bile reflux gastritis. Rom J Morphol Emberyol 2005; 46:269-274.
2- Chen SL, Mo JZ, Cao ZJ, Chen XY, Xiao SD. Effects of bile reflux on gastric mucosal lesions in patients with
dyspepsia or chronic gastritis. World J Gastroentrol 2005; 11:2834-2837.
3- Sobala GM, O'Connor HJ, Dewar EP, King RF, Axon AT, Dixon MF. Bile reflux and intestinal metaplasia in gastric
mucosa. J Clin Pahtol 1993; 46: 235-40
4- Warshaw Al. Intragastric alkali infusion: a simple, accurate provocative test for diagnosis of symptomatic alkaline
reflux gastritis. Ann Surg 1981; 194:297-304.
5- Seymour NE, Anderson DK. Surgery for peptic ulcer disease and postgastrectomy syndromes. In: Yamada T, Alpers
DH, Kaplawitz N, Laine L, Owyang C, Powell DW, editors. Textbook of gastroenterology. 4th ed. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins; 2003.p.1451.
6- Kleba T. Gastroscopic criteria and most frequent pain in bile reflux gastritis. Pol Merkur Lekraski 1998; 4:190-192.
7- Sobala GM, King RF, Axon AT, Dixon MF. Reflux gastritis in the intact stomach. J Clin Pahtol 1990; 43:303-6.
8-Thrall JH, Ziessma HA. Nuclear medicine. 4th ed. Missouri: Mosby;1995.
9- Ali R, Chiamwongpaet S, Isfandari S, Jirammakoon S, Mardiati R, Murauskiene L, et al. The WHO Collaborative
Study on Substitution Therapy of Opioid Dependence and HIV/AIDS. 1st ed. Geneva: World Health Organization:
2006.
10- Rajabizade G, Ramezani MA, Shakibi MR. Prevalence of opium addiction in Iranian drivers 2001–2003. J Med Sci
2004; 4:210–213.
11- Ziaaddini H, Ziaaddini MR. The household survey of drug abuse in Kerman, Iran. J Appl Sci 2005; 5:380−382. 
12- Shahmoradgoli-Najafabadi M, Ohadi M, Joghataie MT, Valaie F, Riazalhosseini Y, Mostafavi H, et al. Association
between the DRD2 A1 allele and opium addiction in the Iranian population. Am J Med Genet 2005; 134B: 39−41.
13- Vafaee, B. Comorbidity of mood disorders and substance use disorder. Arch Iranian Med 2003; 6:189–191.
14- Mokri A. Brief overview of the status of drug abuse in Iran. Arch Iranian Med 2002; 5: 184–90.
15- Jaffe HJ. Substance-related disorders. In: Sadock B, Sadock V, editors. Kaplan & Sadock’s comprehensive textbook
of psychiatry. 7th ed. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 1999.p.924-952.
16- Tack J, Talley NJ, Camilleri M, Holtmann G, Hu P, Malagelada JR, et al. Functional gastroduodenal disorders.
Gastroenterology 2006; 130: 1466-1479.
17- Odze RD, Goldblum JR. Surgical pathology of GI tract,Liver, Billiary tract and Panceras. 2nd ed. Philadelphia:
Saunders; 2004.
18- lee LE, feldman M.Gastritis and Gastropathies. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, editors. Sleisenger and
Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease. 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2006.p.1081.
19- Buxbaum KL. Bile gastritis occurring after cholecystectomy. Am J Gastroenterol 1982; 77:305-311.
20- Nakamura M, Haruma K, Kamada T, Mihara M, Yoshihara M, Imagawa M, et al. Duodenogastric reflux is
associated with antral metaplastic gastritis. Gastrointest Endosc 2001, 53:53-59.
21- lee LE, feldman M.Gastritis and Gastropathies. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, editors. Sleisenger and
Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease. 8th ed. Philadelphia; Saunders Elsevier; 2006.p.913-914.
22- Ø vrebø KK, Aase S, Grong K, Viste A, Svanes K, Sø rbye H. Ulceration as a Possible Link between
Duodenogastric Reflux and Neoplasms in the Stomach of Rats. J Surg Res 2002; 107:167-178.
23- Cai J, Jia BQ. Clinical characteristics of bile reflux gastritis. Zhonghua Nei Ke Za Zhi 1989; 28:89-92.
24- Zhukov NA, Akhmedov VA, Turilova NS, Eremeev SI. Functional and morphological characteristics of the gastric
mucosa in duodenogastric reflux. Eksp Klin Gastroenterol 2002; 101:22-224.
25- Thao TD, Ryu HC, Yoo SH, Rhee DK. Antibacterial and anti-atrophic effects of a highly soluble, acid stable
UDCA formula in Helicobacter pylori-induced gastritis. Biochem Pharmacol 2008; 75:2135-2146.