بررسی تأثیر آموزش حل مسئله تعدیل شده با رویکرد خانواده محور ، بر میزان عزت نفس مددجویان وابسته به مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت پرستاری، مربی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار روانپزشکی ، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد آمار زیستی، مربی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
جهان در کنار بحران تهدید بمب اتمی، بحران نابودی محیط زیست، بحران فقر جامعه، شاهد بحران اعتیاد نیز میباشد. یکی از مشکلات شایع در اکثر مددجویان معتاد کاهش عزت نفس است . عزت نفس انعطافپذیری در مقابل تغییرات را افزایش داده و نگرشهای مثبت در جهت پیشرفت احساس خودکفایی را تقویت میکند. پژوهشهای پیرامون مسئله اعتیاد و ارائه راهکارهای درمانی غیر دارویی اعتیاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش حل مسئله خانواده محور بر میزان عزت نفس مددجویان وابسته به مواد مخدر است .
روشکار
این پژوهش یک مطالعه مورد شاهدی تجربی دو گروهه است که در سال 1389 در کلینیک مهر مشهد انجام شده است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت،60 مددجوی وابسته به مواد مخدر در دو گروه 30 نفره آزمون و کنترل به صورت تخصیص تصادفی تقسیم شدند. تمامی واحدهای پژوهش فرمها و پرسشنامه عزت نفس را قبل از مداخله تکمیل نموده برای گروه آزمون به مدت دو ماه، 8 جلسه 45 دقیقهای جلسات حل مسأله خانواده محور برگزار گردید. سپس هر دو گروه پرسشنامه عزت نفس را تکمیل نمودند . تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و آزمون های دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی استفاده شد .
نتایج
مداخله در گروه آزمون منجر به افزایش معنیداری (p= /0 0001 ،) به میزان 5/4 برابر افزایش در نمره عزت نفس نسبت به گروه کنترل گردید .
نتیجهگیری
بکارگیری روش آموزشی حل مسئله با رویکرد خانواده محور میتواند جهت بهبود و تکمیل فرآیند درمانی ترک اعتیاد مددجویان به عنوان یک روش غیر دارویی مفید و مؤثر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Family-Centered Problem Solving Teaching Method upon the Self Esteem in Drug-Dependent Clients

نویسندگان [English]

  • Rahim Habibi 1
  • AmirReza Saleh moghadami 2
  • Ali Talaei 3
  • Saeid Ebrahimzadeh 4
  • Hosein Moneghi Karimi 5
1 MSc student in Nursing,Mashhad University of medical sciences,Mashhad, Iran
2 MSc in Nursing Management , Tutor and Faculty member of Mashhad Nursing and Midwifery School,,Mashhad University of medical sciences,Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Psychiatry,Mashhad University of medical sciences,Mashhad, Iran
4 MSc in Biostatistics, Faculty Member of Nursing and Midwifery School,Mashhad University of medical sciences,Mashhad, Iran
5 Assistant professor of Nursing,Faculty Member of Nursing and Midwifery School, Mashhad University of medical sciences,Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
The world witnesses addiction crisis along with atomic bomb, environmental degradation and poverty. One of the most common problems in most of the addict clients is low self-esteem. Self-esteem increases flexibility against changes and reinforces positive attitudes in order to improve sense of self-sufficiency. The researches about addiction and its non-drug treatment strategies, specially increasing 
self-esteem, is a very important issue. The present study aimed to assess the effect of family-centered problem solving teaching method upon the self esteem in drug-dependent clients.
Materials and Methods
This research was an experimental, two-group pretest-posttest design. After approval of research tools' validity and reliability, 60 addictive clients were randomly divided into 2 tests and one 30-person control group. The participants completed the questionnaires before and after the intervention. The test group received family-centered problem solving teaching method in 8 45-minute sessions for 2 months in additional to common treatment.
Results
Family-centered problem solving teaching method led to statistically significant increase in test group’s self-esteem. Self-esteem scores rate in test group was 4.5 times more than control group.
Conclusion
Applying the family-centered problem solving teaching method can be useful in improving and completing the treatment process of clients’ addiction quitting in these clinics as a non-drug method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug-dependent Clients
  • Family-Centered
  • Problem Solving Teaching Method
  • Self-Esteem
1- Chyrylv S. Drug addiction family relationships in the mirror. Pyr morady Saeed translation, Tehran:Publication
Hammam; 2008.p.15.
2- Momtazi S. Family and drug addiction. 3th ed. Home: Publications Mahdis; 2005.p.115-153.
3- Myrashtyan E. Sociology of addiction in Iran today. Tehran: Publication mohajer; 2006 PP: 86-32. [In Persian]
4-Department of Health and Human Services National Institutes of Health, National Institute on Drug
Abuse; NIDA 2011.p.1-28.
5- Maslow AH. Self Actualization and Beyoud in G.F.T. challenges of Humanistic psychology. New York: Mc Graw
press; 2000.
6- Cooper Smith S. Index Self Esteem Dadsetan. Paryrokh Translation; 1994.p.534.
7- Salehi Fedrady J. Effects of multiple roles and the satisfaction of the amount of Self Esteem and Emotional stress in
female teachers. Psychology Masters thesis Tarbiat Modarres University;1994.
8- Sarkhosh Sa'dollah. Life skills and prevention of social pathologies. Hamadan:Publications kereshme;2005.
9- Fyps W, Kasmyr L. Medical Surgical Nursing (stress and stress management), and translated Namavar Hamid
Moghadam Laden. Tehran: Chehr Publishing; 1994.
10- Haghighy J, Moussavian M. The effect of education on mental health life skills and self esteem first year of high
school students. J Education Psychol 2006; 1:78-61.
11- Aqajani M. Effects of life skills education on adolescent mental health and locus of control. General Psychology
Master thesis Al-Zahra University; 2002.
12- Verdi M. Effect of assertiveness training on assertiveness, self esteem and responsibility first year of high school
students education a Ahwaz area. Education Res Council Khozestan province; 2004.
13- Noghany F, Monjamed Z, Hayati N, Ghodrati V. Comparison of self-esteem of male and female patients with
cancer. J Nurs Midwifery Tehran Univ Med Sci (Life) 2006; 2:41-31.
14- Modanlo F, Haghani H, Jafarpour M. The Connection For Selfesteem and Control Source In Villain Teenagers. J
Gorgan Univ Med Sci 2001; 7:41-45.
15- Hares Abadi M. The effect of family-centered empowerment on the quality of life in patients with nultiple sclerosis.
A Thesis Presented for The Master Of Science Degree in Nursing (Community Health Nursing). Nursing and Midwife
College in Mashhad University of Medical of Science.2009.p.1-65.