بررسی شیوع کاهش دانسیته معدنی استخوان در بیماران پیوند کلیه با بیش از یک سال پیوند و عوامل مؤثر بر آن

نویسندگان

1 استادیار نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 تخصص آمار، مشهد، ایران

4 پزشک عمومی، مشهد، ایران

5 کارشناس مدیریت دولتی ، مشهد، ایران

6 کارشناس پرستاری مشهد، ایران

چکیده

مقدمه کاهش تراکم معدنی استخوان یکی از عوارض شایع بیماران پیوندکلیه می باشد که با تشخیص و درمان به موقع می توان عواقب حاصل از آن را به حداقل رساند . در این مطالعه شیوع کاهش تراکم معدنی استخوان در بیمارانی که حداقل یک سال از پیوند شان گذشته ، بررسی شده است . روش کار در این مطالعه مقطعی توصیفی، تمامی بیماران م راجعه کننده به بیمارستان امام رضا ع( ) در سالهای 1386-1383 بررسی شدند. بیماران پیوند کلیه که حداقل یک سال از پیوند آنها گذشته و عملکرد کلیه پیوندی خوب بود انتخاب شدند و برای آنها تراکم معدنی استخوان به روش جذب سنجی انرژی اشعه ایکس انجام شد . میزان کلسیم، فسفر،آلکالن فسفاتاز و پاراتورمون سرم نیز اندازه گیری شد و نتایج به دست آمده به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی، مجذور کای، آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتایج 182 بیمار وارد مطالعه شدند . فراوانی کلی کاهش تراکم معدنی استخوان /87 4 % بود .در استخوان ران استئوپنی در /73 6% و استئوپروز در /13 8 % و در مهره های کمری استئوپنی در /66 5 % و استئوپروز در /20 9 % از بیماران دیده شد . در مقایسه مدت زمان دیالیز قبل از پیوند ( p /0= 777 و p /0= 420)،طول مدت پیوند ( p /0= 927 و p /0= 271 ،) دانسیتومتری نتایج اساس بر بیماران در ( p /0= 265 و p /0= 348 ) وکلسیم ( p /0= 146 و p /0= 908 ) PTH میزان گردن استخوان ران و ستون فقرات کمری با توجه به آزمون آنالیز واریانس تفاوت معنی داری وجود نداشت . نتیجه گیری فراوانی کاهش تراکم معدنی استخوان در بیماران پیوند کلیه حتی پس از یک سال از پیوند کلیه و با کارکرد خوب کلیه پیوندی، بالاست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of low Mineral Bone Density in Renal Transplant Recipients one Year or More after Transplantation

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Sharifipour 1
 • Abdullah Bahrami 2
 • Habibollah Esmaeili 3
 • Abbas Ali Zeraati 1
 • Farnaz Kalani Moghaddam 4
 • Maryam Hami 1
 • Fariborz Soltani 5
 • Vida Marefat 6
1 Assistant professor of Nephrology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Internal Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 PhD of Biological statistics, Mashhad, Iran
4 General Practitioner, Mashhad, Iran
5 Bachelor of government and Public management, Mashhad, Iran
6 Head nurse, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Reduction in mineral bone density is a common complication following kidney transplantation and its adverse outcome could be minimized with well recognition and treatment. In this study we evaluated the prevalence of mineral bone density decrease in kidney recipients at least one year after the transplantation.
Materials and Methods
Kidney recipients from whom transplant surgery at least a year had passed and had a good kidney function were selected. Mineral bone densitometry using X- ray energy absorptiometry was performed. The serum levels of Ca, P, Alkaline Phosphatase and Paratormone were measured and the collected data were statistically analyzed.
Results
Overall 182 patients were studied. The total rate of mineral bone density decrease was 87.4%. Osteopenia in the femoral bone was 73.6% and osteoporosis was 13.8%. In the lumbar vertebrae an osteopenia of 66.5% and an osteoporosis of 20.9% were noticed. Variance of analysis showed that there were no statistically significant differences between duration of dialysis before kidney transplantation (P=0.777, P=0.420), duration of kidney transplantation (P=0.927, P=0.271), the mean of serum PTH (P=0.908, P=0.146) and calcium (P=0.348, P=0.265) in respect to densitometry of femoral bone and lumbar vertebrae.
Conclusion
The frequency of mineral bone density reduction one year after kidney transplant in patients with a good transplanted kidney function was high.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mineral bone density
 • Transplanted kidney
 • X- Ray energy absorptiometry
1- Cunningham J. Post transplantation bone disease. Transplantation 2005; 79:629-634.
2- Ló pez Oliva MO, Del Castillo Caba D, Sánchez Plumed J. [Changes in bone and mineral metabolism in kidney
transplant patients with chronic kidney disease].Nefrologia 2009; 29:31-7. Spanish.
3- Ahmadpoor P, Reisi S, Makhdoomi K, Ghafari A, Sepehrvand N, Rahimi E. Osteoporosis and related risk factors in
renal transplant recipients. Transplant Proc 2009; 41:2820-2822.
4- Giza D, Stomper T, Katra B, Sieradzki J. Bone metabolism assessed with selected markers of bone turnover as well
as densitometry analysis in patients after successful kidney transplantation. Przegl lek 2001; 58:979-984.
5- Cohen A, Sambrook P, Shane E. Management of bone disease after organ transplantation. J bone miner Res
2004:19:1919-1932.
6- Marcén R, Caballero C, Uriol O, Fernández A, Villafruela JJ, Pascual J, et al. Prevalence of osteoporosis,osteopenia,
and vertebral fractures in long-term renal transplant recipients. Transplant Proc 2007; 39:2256.
7- Falkiewicz K, Boratyńska M, Zmonarski SC, Milewicz A, Patrzałek D, Biecek P, et al. Evolution of bone disease at
2 years after transplantation: a single-center study. Transplant Proc 2009; 41:3063-3066.
8- Weisinger JR, Carlini RG, Rojas E, Bellorin-Font E. Bone disease after renal transplantationt. Clin J Am Soc
Nephrol 2006; 1:1300-1313.
9- Cohen A, Ebeling P, Sprague S, Shane E. In : Favus MJ. editor. Primer on the metabolic bone disease and disorders
of mineralmeabolism.5th ed. Washington DC: American society for Bone Mineral research; 2003.p.370-379.
10- Nouri-Majalan N, Sanadgol H, Rahimian M, Soleimani H. Bone mineral density in kidney transplant recipients and
patients on hemodialysis A Comparison With Healthy Individuals. Iran J Kidney Dis 2008; 2:54-59.
11- Palmer SC, Strippoli GF, McGregor DO. Interventions for preventing bone disease in kidney transplant recipients: a
systematic review of randomized controlled trials. Am J Kidney Dis 2005; 45:638-649.
12- Cvijetic S, Slavicek J, Karacic I, Puretic Z, Kes P. Bone density in renal transplant recipients and in patients with
chronic kidney disease: a follow-up study in children and adolescents. Clin Nephrol 2010; 73:197-203.
13- Cueto-Manzano AM, Konel S, Crowley V, France MW, Freemont AJ, Adams JE, et al. Bone histopathology and
densitometry comparison between cyclosporine a monotherapy and prednisolone plus azathioprine dual
mmunosuppression in renal transplant patients. Transplantation 2003; 75:2053-2058.