نقش توراکوسکوپی در تشخیص آسیب مخفی دیافراگم در ترومای نافذ توراکوابدومینال مرکز تحقیقات آندوسکوپی و جراحی کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اســــتادیار و عــــضو مرکــــزتحقیقــــات آندوسکوپی و جراحـی کـم تهـاجمی دانـشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانـــشیار و عـــضو مرکـــزتحقیقـــات آندوسکوپی و جراحـی کـم تهـاجمی دانـشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار جراحی تـوراکس، دانـشگاه علـوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 متخصص جراحی عمومی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
آسیبهای نافذ توراکوابدومینال میتوانند با آسیب دیافراگم و احشاء شکمی همراه باشند و150-20% بیماران با
شرایط عمومی پایدار که تحت درمانهای نگهدارنده قرار می گیرند، دچار آسیبهای مخفی دیافراگم هستند که در
نهایت منجر به فتق های مزمن دیافراگم میشوند. لذا شناخت یک روش تشخیصی با حداقل عوارض جهت کشف
آسیبهای مخفی دیافراگم بسیار مهم است. در این مطالعه دقت تشخیصی توراکوسکوپی در تشخیص آسیبهای
مخفی دیافراگم در آسیب های نافذ توراکوابدومینال بررسی گردید.
روش کار
در این مطالعه آینده نگر مداخله ای30 بیمار دچار ترومای نافذ توراکوابدومینال با علائم حیاتی پایدار و عدم
وجود آسیب ارگانهای دیگر که نیاز به اکسپلوراسیون اورژانس نداشته و در فاصله زمانی اسفند 1384 تا مهر ماه
1386، به بیمارستان قائم (عج)، کامیاب، امام رضا (ع) مشهد مراجعه کرده بودند، تحت توراکوسکوپی جهت
بررسی آسیب مخفی دیافراگم قرار گرفتند. در صورت وجود آسیب دیافراگم، ترمیم به کمک توراکوسکوپی یا
لاپاراتومی انجام شد و تمام بیماران 6 ماه بعد جهت تشخیص فتق مزمن تحت سیتی اسکن قرار گرفتند.
نتایج
متوسط سن بیماران 26/2 سال و نسبت مرد به زن 5 به 1 بود. در بررسی توراکوسکوپیک، آسیب مخفی
دیافراگم در 5 نفر (16/7%) وجود داشت که ترمیم توراکوسکوپیک در 3 مورد (9/9%) انجام گرفت و در 2 مورد
(6/6%) اقدام به لاپاراتومی و ترمیم دیافراگم شد. آسیب همزمان ریوی در 2 بیمار (6/6%) رویت شد که ترمیم
توراکوسکوپیک انجام شد. آسیب همزمان داخل شکمی نیز در یک بیمار (3/3%) رؤیت شد که ترمیم با لاپاراتومی
انجام شد. هیچ عارضه ای مربوط به توراکوسکوپی گزارش نشد و در بررسی مجدد با سی تی اسکن شکم و
قفسةسینه که پس از 6 ماه صورت گرفت، در هیچ یک از بیماران شواهدی به نفع فتق دیافراگماتیک مشاهده نشد،
لذا دقت تشخیصی توراکوسکوپی در کشف آسیب مخفی دیافراگم در این مطالعه100% بوده است.
نتیجه گیری
با توجه به دقت تشخیصی بالا و حداقل تهاجم و قابلیت تشخیصی و درمانی انجام توراکوسکوپی در تمام بیماران
با آسیب نافذ توراکوابدمینال با شرایط پایدار توصیه می شود. 

کلیدواژه‌ها


1-Sullivan RE. Strangulation and obstruction in diaphragmatic hernia due to direct trauma. J Thorac Cardiovasc Surg
1966; 52:725.
2-Windsor HM. The delayed action stab. Br Med J 1957; 1:1344.
3-Hoffman E. Strangulated diaphragmatic hernia. Thorax 1968; 23:541.
4- Hegarty M, Brown GL, Richardson JD. Traumatic diaphragm hernia. In: Sheilds T, Locicero J, Pom R, General
thoracic surgery 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.p. 866-870.
5-Keen G. Chest injuries. Ann R Coil Surg Engl 1974; 54:124.
6-Estrera AS, Platt MR, Mills LJ. Traumatic injuries of the diaphragm. Chest 1979; 75:306-313.
7-Boulanger BR, Moman DP, Rosati C, Rodriguez A. A comparison of right and left blunt traumatic diaphragmatic
rupture. J Trauma 1993; 35:255-260.
8-Jackson AM, Ferreria AA. Thoracoscopy as an aid to the diagnosis of diaphragmatic injury in penetrating wounds of
the left lower chest: a preliminary report. Injury 1976; 7:213-217.
9-Smith RS, Fry WR, Tsoi EK. Preliminary report on videothoracoscopy in the evaluation and treatment of thoracic
injury. Am J Surg 1993; 166:69,693.
10- Mihos P, Potaris K, Gakidis J, Paraskevopoulos J, Varvatsoulis P, Gougoutas B et al. Traumatic rupture of
diaphragm: experience with 65 patiants. Injury 2003; 34:169-172.
11- Demetriades D, Kakoyiannis S, Parekh D, Hatzitheofilou C.Penetrating injuries of the diaphragm. Br J Surg 1988;
75:82,826.
12- Weincek RG Jr, Wilson RF, Steiger Z. Acute injuries of the diaphragm: An analysis of 165 cases. J Thorac
Cardiovasc Surg 1986; 92: 989-993.
13- Miller L, Bennett EV Jr, Root HD. Management of penetrating and blunt diaphragmatic injury. J Trauma 1984;
24:403-409.
14- Oschner MC, Rozycki GS, Lucente F. Prospective evaluation of thoracoscopy for diagnosing diaphragmatic injury
in thoracoabdominal trauma: a preliminary report. J Trauma 1993; 34:704 -710.
15- Uribe RA, Pachon CE, Frame SB. A prospective evaluation of thoracoscopy for the diagnosis of penetrating
thoracoabdominal trauma. J Trauma 1994; 37:650-654.
16- Divisi D, Battaglia C, De Berardis B, Vaccarili M. Video-assisted thoracoscopy in thoracic injury: early or delayed
indication? Acta Biomed Ateneo Parmense 2004; 75:158-163.
17- Samiatina D, Rubikas R. Video-assisted thoracoscopic surgery as an alternative to urgent thoracotomy following
open chest trauma in selected cases. Medicina (Kaunas) 2004; 40:134 -138.
18- Ahmed N, Jones D. Video-assisted thoracic surgery: state of the art in trauma care. Injury 2004; 35: 479-489.
19- Nell JH, Warren BL. Thoracoscopic evaluation of the diaphragm in patients with knife wound of the left lower
chest. Br J surg 1994; 81: 713.
20- Spann JC, Nwariaku FE, Wait M. Evaluation of video-assisted thoracoscopic surgery in the diagnosis of
diaphragmatic injuries. Am J Surg 1995; 170: 628-30; discussion 630-631.
21- Martinez M, Briz JE, Carillo EH. Video thoracoscopy expendites the diagnosis and trearment of penetration
diaphragmatic injuries. Surg Endosc 2001; 15: 28.
22- Manlulu AV, Lee TW, Thung KH, Wong R, Yim AP. Current indications and results of VATS in the evaluation
and management of hemodynamically stable thoracic injuries. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 25: 1048-1053.
23- Voskresenskii OV, Zhestkov KG, Abakumov MM, Guliaev AA. Video- thoracoscopy in the treatment of patients
with penetrating wound of the thorax. Khiruragiia (Mosk) 2006; 1: 22-28.
24- Lieber A, Pons F, Dusel W, Glapa M, Machemehi T, Rohm B, et al. The value of thoracoscopy in thorax trauma.
Chirurg 2006; 77:1014-1021.
25- Casos SR, Richardson JD. Role of thoracoscopy in acute management of chest injury. Curr Opin Crit Care 2006;
12: 584-589.
26- Freeman RK, Al- Dossari G, Hutcheson KA, Huber L, Jessen ME, et al. Indications for using video- assisted
thoracoscopic surgery to diagnose diaphragmatic injuries after penetrating chest trauma. Ann Thorac Surg 2001; 72:
342-347.
27- Szentkereszty Z, Trungel E, Posan J, Sapy P, Szerafin T, Sz Kiss S. Current issues in the diagnosis are treatment of
penetrating chest trauma. Magy Seb 2007; 60:199-204.