دوره و شماره: دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 283-358 (شماره بهمن اسفند95) 

مقاله پژوهشی

جدا سازی نوموسیستیس جیرووسی ازبیماران ریوی با یا بدون نقص ایمنی ( یک مطالعه مولکولی )

صفحه 272-382

بهاره عبدالهی؛ فریبا رضائی طلب؛ عبدالمجید فتی؛ داوود عطاران؛ محمد جواد نجف زاده؛ ویدا وکیلی؛ محمود پریان نوغانی


ارزیابی تاثیر ضدباکتریایی ژل بهداشت دست در غلظتهای مختلف باکتری

صفحه 312-321

شادی عباس نیا؛ فهیمه تیموری؛ مریم مرادپورخشتی؛ محمد درخشان؛ کیارش قزوینی


اثرمصرف همزمان مکمل ویتامین سی با لوو تیروکسین بر تیروتروپین خون بیماران با کم کاری اولیه تیروئید

صفحه 322-329

حمید کاظمزاد؛ افسانه طلایی؛ اکرم میرزایی؛ فاطمه رفیعی؛ محمد رضا رضوانفر


مدت زمان QRS شاخصی در پیش گویی تاکیکاردی بطنی راجعه، در بیماران با دستگاه دفیبریلاتور داخل قلبی

صفحه 342-350

نرگس صابری رضوانی؛ منور افضل اقایی؛ علیرضا حیدری بکاولی؛ حسن دوستی؛ حبیب الله اسماعیلی