دوره و شماره: دوره 59، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-63 (فروردین - اردیبشهت) 
بررسی وضعیت توانمندی بیماران دیابتی نو ع دو و فاکتورهای مرتبط با آن در شهرستان سیرجان

صفحه 56-63

محمدرضا مسعودی؛ مهدی نصرت آبادی؛ زهره حلوایی پور؛ سعیده یوسفی؛ معصومه کریمی