نویسنده = شهرام علم
تبیین راهبردهای توسعه ورزش دانشجو معلمان در راستای ارتقاء جسم و - روان در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 465-475

مهدی احمدیان جلوداری؛ شهرام علم؛ ولی نوذری


ارائه مدل انگیزشی کاربرد توریسم ورزشی بر توسعه گردشگری استان خراسان رضوی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

مهدی پرتو؛ حسین پیمانی زاد؛ شهرام علم؛ حسن فهیم دوین


بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان کارکنان ورزش و جوانان استان تهران

دوره 62، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1638-1648

فراز موسوی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی