نویسنده = لیلا بیگدلو
بررسی یافته‌های اکوکاردیوگرافی بیماران با هایپرتروفی کاردیومیوپاتی ارجاع شده در طی پنج سال به بیمارستان قائم و کلینیک اکوکاردیوگرافی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2925-2934

سید مبین میردیلمی؛ هدیه علیمی؛ افسون فضلی نژاد؛ مریم عمادزاده؛ لیلا بیگدلو


بررسی تغییر وضعیت پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی بعد از بستن نقص دیواره

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2262-2271

هورک پورزند؛ امیرحسین عطارباشی؛ لیلا بیگدلو؛ حسن مهراد مجد؛ هدیه علیمی


بررسی ارتباط E/E′ ratio با فشار پایان دیاستولی بطن چپ به روش اندازه‌گیری تهاجمی

دوره 61، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 931-939

لیلا بیگدلو؛ کاوه بهرامی؛ رامین خامنه باقری؛ علی آذری؛ مصطفی احمدی