نویسنده = پرویز شریفی درآمدی
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی در نوجوانان مبتلا به چاقی

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

زهرا رمضانعلی زاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ امین رفیعی پور؛ محمد عسگری


تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و ارزیابی اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و بازداری پاسخ در نوجوانان مبتلابه چاقی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 617-628

زهرا رمضانعلی زاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ امین رفیعی پور؛ محمد عسگری