نویسنده = نادر سلیمانی
شناسایی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی مدارس

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2490-2497

سیده طیبه طبائی؛ حمید شفیع زاده؛ نادر سلیمانی


شناسایی عوامل موثر بر الگوی حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی با استفاده از نظریه سه شاخگی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 223-230

رضا منیعی؛ نادر سلیمانی؛ ناصر عباس زاده؛ سیدموسی طباطبایی


بررسی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی با کاربرد نظریه سه شاخگی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 183-189

ندا حاجی علی اکبری؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع‌زاده؛ سید موسی طباطبایی