نویسنده = �������� ���������� ������������ ��������
اثربخشی برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران بر تعارض متقابل کار _ خانواده و استرس شغلی

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

سهیلا تیموری درمیان؛ حسین سلیمی بجستانی؛ مهدی زارع بهرام آبادی


بررسی نقش واسطه‌ای بلوغ شغلی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تاب-آوری شغلی شاغلان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

زینب السادات پورمیرغفاری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ فریبرز باقری