نویسنده = قاسم آهی
مقایسه اثربخشی TC و NA در پنج عامل بزرگ شخصیت افراد معتاد به متا آمفتامین

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

ولی رشیدزادگان دوست؛ فاطمه شهابی زاده؛ قاسم آهی


بررسی روان شناختی احساس تضاد و تعارض بین هویت قومی و دلبستگی ملی

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

لیلی لجمیری؛ فاطمه احمدبیگی؛ زهرا صباغیان