نویسنده = ������������ ��������
طراحی و تبیین مدل کیفی تغییر فرهنگ سازمانی ادارات آموزش و پرورش با رویکرد تحول سازمانی

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399

جواد دیهیم؛ محمود قربانی؛ احمد زنده دل؛ احمد اکبری


بررسی عوامل توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیریتی زنان در دوران شیوع کرونا

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399

سیما نوید بخش؛ مسلم چرابین؛ احمد اکبری؛ احمد زنده دل


تبیین مؤلفه‌‌های آموزش و پرورش استاندارد

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399

محمد خوب چهره؛ احمد اکبری؛ هادی پورشافعی؛ مسلم چرابین