نویسنده = بهرام معمار
گزارش یک مورد گلوموس تومور اولیه معده در یک مرد 59 ساله

دوره 54، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 120-124

احمد خسروی؛ مهرداد کاتبی؛ حسین شباهنگ؛ بهرام معمار؛ میترا احدی؛ الهام مختاری


گزارش یک مورد نادر تراتوم بالغ سیستیک داخل ریوی

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 57-60

محمد تقی رجبی مشهدی؛ فریبا رضایی طلب؛ بهرام معمار


گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در حفره چشم

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 349-353

بهرام معمار؛ امیر آل داود؛ سکینه عموئیان؛ ناصر طیبی میبدی؛ مهدی فرزادنیا؛ میترا احدی؛ علی اکبر صابرمقدم؛ فرزانه فرهادی