نویسنده = �������������� ������������ ������
اثر پمپ قلبی ریوی بر افت شنوائی به دنبال عمل بای پاس عروق کرونر

دوره 54، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 50-57

رضا جلائیان تقدمی؛ محمدرضا مجیدی؛ حسن عباسی؛ اسداالله میرزائی؛ لیلا بهادرزاده؛ علی آذری


تاثیر رمی فنتانیل در ایجاد درد شکم پس از عمل جراحی آب مروارید

دوره 51، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 111-1111

رضا جلائیان تقدمی؛ سید سعید جهانبخش؛ الهه حسینیان