نویسنده = فریبرز ثمینی
سندرم تترد کورد در ناحیه لومبوساکرال (بررسی 27 مورد)

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 127-130

فریبرز ثمینی؛ حسین مشهدی نژاد


پیش آگهی بیماران ضربه مغزی با اندازه گیری خرده فیبرینهای خون

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 131-136

محمد رضا احصائی؛ غلامرضا بهادر خان؛ فریبرز ثمینی


نتایج درمان جراحی تومورهای جدار قفسه سینه

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 31-42

سید حسین فتاحی معصوم؛ سیدرضا شریفی دلوئی؛ باقر رحیم؛ محمدحسن آموزگار؛ فریبرز ثمینی؛ حمید اعتماد رضایی