کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

فاطمه فاضلیان دهکردی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری


پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده، درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2391-2401

جمیله فخاریان؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ حسین محققی


نقش میانجی‌گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1562-1573

اعظم امیری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حسن حیدری؛ حسین داودی


اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت‌نگر و خود‌دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان

دوره 60، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1649-1660

محمد عباسی؛ حسین داودی؛ حسن حیدری؛ ذبیح پیرانی