کلیدواژه‌ها = سودوموناس آئروژینوزا
مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده اززخم بیماران سوختگی

دوره 60، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1121-1131

مژده جهان تیغ؛ حامد طهماسبی؛ محمد بکاییان