کلیدواژه‌ها = درمان فراشناختی
اثربخشی درمان فراشناختی برناگویی هیجانی وکاهش میزان استرس در بیماران مبتلا به میگرن

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2144-2152

غلامرضا ثناگوی محرر؛ مژگان عرفانی؛ اعظم اکبری زاده


مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان فراشناختی برکاهش میزان افسردگی و نشخوار فکری بیماران افسرده

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2186-2196

علی طاهری داغیان؛ مهدی قاسمی مطلق؛ حسین مهدیان