کلیدواژه‌ها = توسعه
تحلیل سازه های توسعه ورزش معلولین ایران

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401

رسول باروتی؛ احمدرضا عسکری؛ الهام مشل گشا


ارائه الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیره‎های ارزشی در ایران: مورد مطالعه استان اردبیل

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 514-526

مهدی مرادجو نمین؛ علی بدیع زاده؛ کامبیز حیدرزاده؛ سید حسام سیدین


بررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی موثر بر ساختار مدیریتی در توسعه گردشگری ورزشی در ایران

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 761-775

هاجر چنارانی؛ سیدسعید آقایی؛ بهرام قدیمی