کلیدواژه‌ها = اختلال نافرمانی مقابله‌ای
مقایسه اثربخشی آموزش‌های مدیریت خشم و فرزندپروری بر خوددلسوزی دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

سوری محرم زاده؛ محبوبه طاهر؛ حکیمه آقایی؛ عباسعلی حسین خانزاده