کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
طراحی و تبیین مدل کیفی تغییر فرهنگ سازمانی ادارات آموزش و پرورش با رویکرد تحول سازمانی

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2955-2971

جواد دیهیم؛ محمود قربانی؛ احمد زنده دل؛ احمد اکبری


شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت ناب در مدارس دوره اول متوسطه

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1991-2003

سمانه قلی مسگرها؛ رمضان جهانیان؛ مهتاب سلیمی