کلیدواژه‌ها = رشد حرکتی
تأثیر حیاط پویا بر رشد حرکتی کودکان ۸ تا ۱۲ ساله

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

مراد باباخانی؛ مهدی نمازی زاده؛ سید کاظم موسوی ساداتی؛ افخم دانشفر


قابلیت پاسخگویی و روایی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان - ویرایش دوم (MABC-2)در کودکان اوتیسم شهر تهران

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399

هادی خوران؛ عبدلله قاسمی؛ میثم رضایی؛ معصومه شجاعی


پایایی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم (MABC-2) در کودکان اوتیسم 3 تا 16 ساله شهر تهران

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398

هادی خوران؛ عبدالله قاسمی؛ میثم رضایی؛ معصومه شجاعی