کلیدواژه‌ها = آموزش تنظیم هیجان
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب دانش‌آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2972-2982

فاطمه امیری؛ حسنعلی ویسکرمی؛ محمدعلی سپهوندی