کلیدواژه‌ها = بخش اورژانس
تبیین نقش های متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار: یک مطالعه کیفی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1151-1165

مهدی چگین؛ محمد صفایی؛ نوید کلانی؛ اسماعیل رعیت دوست


بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش اورژانس بیمارستان های قائم (عج)، امام رضا (ع) و شهید کامیاب مشهد

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 4120-4130

محدثه فیاضی؛ ناصر وحدتی مشهدیان؛ حمیدرضا ریحانی؛ سپیده الیاسی


میزان موفقیت احیای قلبی-ریوی و ارتباط آن با شیفت کاری پرسنل در اورژانس و بخش‌ها

دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 610-617

اطهره نذری پنجکی؛ نرگس سالاری؛ معصوم خوش فطرت


بررسی عوامل و خطرات موجود در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 302-309

محبوب پورآقایی؛ جعفرصادق تبریزی؛ سعید اصلان آبادی؛ پیمان محرم زاده؛ رویا قیامی؛ نوید علم دوست