کلیدواژه‌ها = ضریب هوشی
مطالعه تقارن سنجی الگوهای درماتوگلیفیک و مینوتیا در انگشتان شست پای راست و چپ جمعیت فارس از مدارس خاص ساکن بیرجند

دوره 66، شماره 6، بهمن و اسفند 1402

محمدرضا پورمحمد؛ جینا خیاط زاده؛ نسرین یوسفی؛ مریم طهرانی پور؛ ناصر مهدوی شهری


بررسی ارتباط وضعیت امنیت غذایی خانوار و برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی با ضریب هوشی کودکان در سال 1395درمشهد

دوره 60، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 691-700

فاطمه نجاتی؛ محسن نعمتی؛ امیر رضا رضایی اردانی؛ داوود سلیمانی؛ مریم خسروی؛ جواد صالحی فدردی؛ حبیب الله اسماعیلی


تعیین ضریب هوشی کودکان دارای آسم متوسط در مقایسه با افراد سالم

دوره 57، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 505-511

جواد غفاری؛ علی عباسخانیان؛ معصومه جلیلی