تبیین روانشناختی و جامعه شناختی احساس اثربخشی بر بی‌تفاوتی اجتماعی دانشجو- معلمان؛ مطالعه موردی در بین دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان، ایران(نویسنده مسؤل)

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تبیین روانشناختی و جامعه شناختی عوامل موثر بربی‎تفاوتی دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان در فرآیند آموزش بوده استکه به منظور پی بردن به عوامل و رفع موانع مشارکت اجتماعی دانشجویان صورت گرفته است.
روش کار: جامعه آماری دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان (مراکز خواهران و برادران مجموعاً 1902 نفر) می­باشند که از بین آنها نمونه 331 نفر که حداقل یک ترم را گذرانده باشند از بین رشته­های مختلف برحسب جنس به روش نمونه گیری تصافی طبقه­ای انتخاب شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته احساس اثربخشی (و متغیرهای دیگری از جمله جنسیت، رشته تحصیلی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی) بر بی­تفاوتی در بین این قشر روشنفکر اجتماعی بررسی گردید. تحلیل اطلاعات با نرم افزار spss و Amos انجام شد.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که در تحلیل جداول و الگوی معادلات ساختاری برای رابطه بین احساس اثربخشی و بی‎تفاوتی اجتماعی دانشجویان ضریب تاثیر استاندارد شده    738/0- می‎باشد و مقدار 003/0 برای P نشان از تایید این فرضیه با اطمینان 95% دارد، شدت هم بستگی بین بین جنسیت با میزان مشارکت اجتماعی و کنش ارتباطی در سطح متوسط می‎باشد، و با رشته تحصیلی رابطه معنی دار مستقیم و مثبت وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که به طور کلی پایگاه اجتماعی– اقتصادی دانشجویان(از بعد ذهنی بر بی‎تفاوتی اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان تاثیر داشته است ولی از بعد عینی و مادی تاثیری ندارد) با بی‎تفاوتی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological and Sociological Explanation of Effectiveness on Student-Teacher Social Indifference; A Case Study among Student-Teachers of Isfahan Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Marziye Ronaghi 1
  • Seyed Ali Hashemiyan 2
  • Mansoureh Hghighatnia 3
1 PhD Student of Sociology Islamic Azad University of Dehaghan
2 Associate Professor, Department of Sociology, University of Isfahan, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of the present study was to investigate the psychological and sociological factors affecting student-teacher differences in Isfahan University of Technology in the educational process in order to find out the factors and barriers to students' social participation.
Methods: ­The statistical population of the study was teachers of Isfahan Farhangian University (total of 1902 Sisters and Brothers centers) among which 331 persons who had passed at least one semester were selected by stratified random sampling. Selected items were assessed using a researcher-made questionnaire on the effectiveness of (and other variables including gender, field of study and socioeconomic status on) indifference among this social intellectual. Data analysis was performed using SPSS and Amos software.
Results: The results of this study showed that in analyzing the structural equation tables and patterns for the relationship between students' sense of effectiveness and social apathy, the standardized impact factor is -0.738 and P value of 0.003 confirms this hypothesis with confidence. At 95%, the severity of the correlation between gender with social participation and communication performance is at a moderate level, and there is a significant positive direct relationship with the field of study.
Conclusion: Accordin The results showed that there is a significant relationship between students 'socioeconomic status (subjective to students' social indifference but not objective and material).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Effectiveness
  • Social Indifference
  • Social Participation
  • Socio-Economic Basis