نویسنده = حسن متین همایی
اثر انحرافات صفحه فرونتال زانو بر نوسانات پاسچر و کینماتیک گامبرداری نوجوانان پسر فعال

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

داود شعبانی؛ یحیی سخنگویی؛ حسن متین همایی


تاثیر تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه بر بیومارکر های آسیب قلبی ورزشکاران

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 351-362

علیرضا خلیل ارجمندی؛ فرشاد غزالیان؛ حسن متین همایی؛ حسین عابد نطنزی


تاثیر تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه بر گالکتین-3، غلظت پلاسمایی کراتین کینازMB و لاکتات دهیدروژناز بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4203-4213

علیرضا خلیل ارجمندی؛ فرشاد غزالیان؛ حسن متین همایی؛ حسین عابد نطنزی


بررسی تأثیر ترکیبی شش هفته تمرینات برون گرا مقاومتی و مکمل HMB بر بیان فاکتور p70s6k رت‎های نر بالغ

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1756-1763

ناصر امیری؛ حسن متین همایی؛ مقصود پیری؛ محمد علی آذربایجانی


تأثیر انواع تمرینات مقاومتی براشتها و سطوح سرمی اورکسین ،گرلین و نوروپپتید yدر مردان غیرفعال

دوره 60، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 804-815

عبدالرضا جعفری چاشمی؛ مقصود پیری؛ محمد علی آذربایجانی؛ حسن متین همایی