نویسنده = �������� �������������� ������������
مقایسه کارایی دستگاه نشانگر مری و اندازه گیری Co2 بازدمی در تائید محل لوله تراشه

دوره 56، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 347-353

مهریار تقوی گیلانی؛ آزاده مختاری آزاد؛ مجید رضوی


مقایسه شیوع فاسیکولاسیون و درد عضلانی پس از عمل به دنبال مصرف ساکسینیل کولین

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 211-216

مهریار تقوی گیلانی؛ مجید رضوی؛ سعید رضا نامی؛ سعید جهانبخش


پیشگیری فاسیکولاسیون ناشی از ساکسینیل کولین با لیدوکائین

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 71-74

مهریار تقوی گیلانی؛ مجید رضوی؛ هادی یاوری