نویسنده = کبری حاج علیزاده
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امیددرمانی بر انسجام روانی و خوددلسوزی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 46-58

مژگان اسدی لویه؛ اقبال زارعی؛ عبدالوهاب سماوی؛ کبری حاجی علیزاده


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امیددرمانی بر انسجام روانی و همدلی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3494-3504

مژگان اسدی لویه؛ اقبال زارعی؛ عبدالوهاب سماوی؛ کبری حاج علیزاده


اثربخشی درمان شناختی– رفتاری بر افسردگی و اضطراب جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3841-3852

محدثه درویشی؛ اقبال زارعی؛ کبری حاج علیزاده


تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت بر تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2964-2973

معصومه ذکی پور؛ کبری حاج علیزاده؛ محمدرضا صیرفی؛ مرضیه نیک پرور؛ صدیقه عابدینی