نویسنده = ������ ���������������� ��������
تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت بر تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400

معصومه ذکی پور؛ کبری حاج علیزاده؛ محمدرضا صیرفی؛ مرضیه نیک پرور؛ صدیقه عابدینی