نویسنده = ���������� ���������� ��������������
مقایسه اثربخشی آموزش مفاهیم ذهن خوانی و درمان پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

مریم افلاکی ناصری؛ محمدرضا زربخش بحری؛ شهنام ابوالقاسمی؛ طاهر تیزدست