نویسنده = �������������� ���������� ��������
بررسی وضعیت تست مانتو (PPD) در دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی مشهد

دوره 58، شماره 8، مهر و آبان 1394، صفحه 441-445

اشرف توانائی ثانی؛ سیمین حاجیان؛ مریم صالحی


نوروبورلیوز در جریان تب راجعه و گزارش یک مورد

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 235-240

اشرف توانائی ثانی؛ امین بجدی؛ سارا رستگاری؛ محمدرضا کرامتی