نویسنده = نوشین پیمان
مواجهه با ویروس کرونا براساس مدل اعتقاد بهداشتی: مطالعه مقطعی

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3634-3641

فهیمه پورحاجی؛ فاطمه پورحاجی؛ نوشین پیمان