نویسنده = ���������������������� �������� ������
تأثیر چرخه قاعدگی بر تصویر بدنی زنان باشگاههای ورزشی شهر تهران

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399

اعظم طلابی؛ فرشاد تجاری؛ محمد علی آذربایجانی


بررسی تأثیر ترکیبی شش هفته تمرینات برون گرا مقاومتی و مکمل HMB بر بیان فاکتور p70s6k رت‎های نر بالغ

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1756-1763

ناصر امیری؛ حسن متین همایی؛ مقصود پیری؛ محمد علی آذربایجانی


تأثیر انواع تمرینات مقاومتی براشتها و سطوح سرمی اورکسین ،گرلین و نوروپپتید yدر مردان غیرفعال

دوره 60، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 804-815

عبدالرضا جعفری چاشمی؛ مقصود پیری؛ محمد علی آذربایجانی؛ حسن متین همایی