کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
بررسی عوامل توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیریتی زنان در دوران شیوع کرونا

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 3001-3016

سیما نوید بخش؛ مسلم چرابین؛ احمد اکبری؛ احمد زنده دل


بررسی وضعیت توانمندی بیماران دیابتی نو ع دو و فاکتورهای مرتبط با آن در شهرستان سیرجان

دوره 59، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 56-63

محمدرضا مسعودی؛ مهدی نصرت آبادی؛ زهره حلوایی پور؛ سعیده یوسفی؛ معصومه کریمی