کلیدواژه‌ها = گردشگری
واکاوی الگوی پیش زمینه‎های تبلیغات شفاهی در توسعه گردشگری سلامت

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

میر محمد پاکیا؛ حسین شیرازی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ حسین جنتی فر


طراحی الگوی سطح‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی راهبردی گردشگری سلامت

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3996-4006

امان محمد امانجانی؛ مجید نصیری؛ پرویز سعیدی؛ فریدون آزما


نقش فناوری اطلاعات در طراحی مدل بازاریابی گردشگری پزشکی (رویکرد ترکیبی)

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 3100-3113

سید یاشار خاتم نژاد آتشگاه؛ مائده توفیقی اقدم میانجی؛ سید حسین منصوری


ارائه الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری مبتنی بر زنجیره‎های ارزشی در ایران: مورد مطالعه استان اردبیل

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 514-526

مهدی مرادجو نمین؛ علی بدیع زاده؛ کامبیز حیدرزاده؛ سید حسام سیدین