کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی
نقش فاکتورهای فرهنگی، اجتماعی در تدوین مدل گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 692-698

مهدی پرتو؛ حسین پیمانی زاد؛ شهرام علم؛ حسن فهیم دوین


بررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی موثر بر ساختار مدیریتی در توسعه گردشگری ورزشی در ایران

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 761-775

هاجر چنارانی؛ سیدسعید آقایی؛ بهرام قدیمی