کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
تدوین الگوی موفقیت ورزشی با تاکید بر عوامل ذهنی و روانشناختی

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397

سید غلامرضا جعفری؛ حمید فروغی پور؛ رضا صابونچی