کلیدواژه‌ها = مقاومت آنتی بیوتیکی
مروری بر روش‌های فنوتیپی تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی ناشی از آنزیم کارباپنماز در باکتری‌های جدا شده از نمونه های بالینی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 148-171

مهرداد محمدی؛ معصومه بیگ؛ کیمیا باریک رو؛ سیما سلطانی؛ لیلا علی نسب مالکی؛ پارسا ویسی؛ سمانه تیموری


ارزش بالینی فلوروکوئینون‌ها در درمان سل ریوی و سویه های مقاومMDR-TB

دوره 60، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 714-726

مهدیه صیادی؛ مهسا صیادی؛ کیارش قزوینی


مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در ایران و جهان

دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 648-661

سمانه بخشی کاریزنو؛ کیارش قزوینی؛ علی بهشتی؛ میترا احدی؛ مریم شیخی


الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی: بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

دوره 59، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 64-70

سمیرا طبائی؛ مهدی کوهی نقندر؛ محبوبه محمدزاده؛ لیلا عطائی؛ سعید عامل جامه دار


بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف OXA-2 و OXA-10 در سویه های اسینتوباکتر ایزوله شده از بیماران شهر زاهدان

دوره 59، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 26-34

محمد بکاییان؛ شهرام شهرکی؛ جان محمد رئیسی؛ فرزانه محمدزاده رستمی